PDF

Bài viết PDF thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu PDF trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “PDF”
H ộ i ch ứ ng Hô h ấ p vùng Trung ĐôngH ộ i ch ứ ng Hô h ấp vùng Trung Đông là gì?
H ội ch ứ ng Hô hấp vùng Trung Đông là m ột bệnh viêm
đư ờ ng hô h ấp, gây ra do vi -rút corona hay còn đư ợ c gọ i
là vi -rút corona H ội ch ứ ng Hô h ấp vùng Trung Đông (tên
tiếng Anh vi ết t ắt – MERS -CoV).

Virus này có gi ố ng như virus SARS ?
Không. Đây là lo ại vi -rút corona m ớ i không ph ải ch ủ ng vi –
rút đã gây ra H ội ch ứ ng hô h ấp c ấ p tính nghiêm tr ọng
(SARS) vào năm 2003. Tuy nhiên, gi ống như vi -rút
SARS, vi -rút corona m ớ i này gần như gi ống vớ i nh ữ ng
virus đư ợ c tìm th ấ y trong loài dơi. Trung tâm ki ểm soát
và phòng ng ừ a dịch b ệ nh Hoa K ỳ (tên tiếng Anh vi ết tắt –
CDC) vẫ n đang tìm hi ểu về virus m ớ i này.

Các tri ệu ch ứ ng c ủ a lây nhi ễm vi -rút corona m ớ i là gì?
H ầu hết nh ữ ng ngư ờ i bị nhi ễm ch ủng vi -rút corona m ớ i
có bi ể u hi ệ n bệnh viêm đư ờ ng hô h ấp cấp tính nghi ệ m
tr ọng vớ i tri ệu ch ứ ng sốt, ho và khó th ở . M ột số bệnh nhân
đư ợ c ghi nh ậ n là có bệnh viêm đư ờ ng hô h ấp nh ẹ ho ặc
không có tri ệu ch ứ ng.
OCCHD.ORG Facebook – Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @ OCCHD
OCCHD App – Tìm kiếm OCCHD Apple Store hoặc là Google Play

H ộ i ch ứ ng Hô h ấ p vùng Trung Đông


Vi -rút này có lây truy ền t ừ ngư ờ i sang ngư ờ i?
MERS -CoV đã cho th ấ y có lây truy ề n gi ữ a nh ữ ng ngư ờ i
có ti ếp xúc g ầ n gũi, như nh ữ ng thành viên trong gia đình.
S ự lây truy ề n t ừ bệ nh nhân bị nhi ễm bệ nh cho nhân viên
y tế cũng đã đư ợ c ghi nh ậ n. M ột nhóm các trư ờ ng hợ p
bệnh ở m ột số nư ớ c đang đư ợ c ti ếp t ục tìm hi ể u.

MERS -CoV có ngu ồ n g ố c t ừ đâu?
Hi ệ n nay, chúng tôi không bi ết rõ vi -rút đến từ đâu. Tuy
nhiên, nó có th ể đư ợ c lây truy ền từ các loài đ ộng vật. Bên
cạnh vi ệc phát hi ện virus trên cơ th ể ngư ờ i, MERS -CoV
đã đư ợ c tìm th ấ y trong các con l ạc đà ở Qatar, Ai C ập, Ả
R ập Saudi và cũng đư ợ c tìm th ấ y trong m ột con dơi ở
Saudi Arabia. T ại m ột vài qu ốc gia khác, lạ c đà cũng đã
đư ợ c xét nghi ệm và cho kết qu ả dương tính v ớ i kháng
th ể kháng MERS –CoV. Đi ề u này cho th ấ y l ạc đà đã b ị
nhi ễm MERS -CoV trư ớ c đây hay có ti ếp xúc g ần v ớ i vi –
rút. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không bi ết rõ có ph ả i lạc đà
là ngu ồn lây truy ền vi -rút. Hi ệ n tại, cần có thêm thông tin
để có th ể xác đ ịnh vai trò lây nhi ễm c ủa MERS –CoV t ừ
lạc đà, dơi và các loài đ ộ ng v ậ t khác.

Tôi có nguy cơ b ị lây nhi ễm MERS -CoV t ại Hoa K ỳ?
B ạn không đư ợ c xem là có nguy cơ nhi ễm MERS -CoV
nếu b ạn không có tiếp xúc gần (chăm sóc ho ặc sống
chung) vớ i ngư ờ i đang đư ợ c theo dõi s ứ c kh ỏe do nghi
ng ờ b ị lây nhi ễ m MERS -CoV.


OCCHD.ORG Facebook – Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @ OCCHD
OCCHD App – Tìm kiếm OCCHD Apple Store hoặc là Google Play

H ộ i ch ứ ng Hô h ấ p vùng Trung Đông


Tôi vẫn có th ể đi du lịch đ ến các nư ớ c ở bán đ ảo Ả
R ập ho ặc các nư ớ c láng gi ềng, nơi các trư ờ ng h ợ p b ị
MERS đã x ảy ra?
Đư ợ c. Vi ệc thay đ ổi k ế ho ạch du l ịch do MERS không đư ợ c
khuy ế n cáo. Hi ện nay, thông cáo du l ịch c ủa CDC ở m ứ c
độ cảnh báo (c ấp đ ộ 2 ). M ứ c đ ộ này đưa ra nh ữ ng lưu ý
đặc bi ệt cho du khách. Do s ự lây truy ền c ủa MERS đã x ảy
ra trong các cơ s ở y t ế nên cả nh báo này khuy ến cáo các
du khách có đi đế n các nư ớ c trong ho ặc g ầ n bán đả o Ả
R ập th ự c hi ệ n ki ểm tra sứ c kh ỏe theo khuy ến cáo củ a
CDC. Đi ề u này giúp cho vi ệc ki ể m soát lây nhi ễ m đối vớ i
các trư ờ ng hợ p đã đư ợ c xác định nhi ễ m virus ho ặc đang
nghi ng ờ . N ế u du khách s ẽ đ ến các khu v ự c trên vì các lý
do khác thì nên th ự c hi ện các bi ệ n pháp phòng ng ừ a cơ
bản, ví dụ rử a tay và tránh ti ế p xúc v ớ i ngư ờ i b ị bệ nh.


G ần đây, n ếu tôi đã đi du l ịch đ ến các nư ớ c ở bán đ ảo
Ả R ập ho ặc các nư ớ c lân cậ n và b ị ố m thì như th ế nào?
Trong vòng 14 ngày sau khi đi du l ịch t ừ các nư ớ c ở bán
đảo Ả R ập ho ặc các nư ớ c lân c ận, n ếu b ạn b ị sốt và có
tri ệu ch ứ ng viêm đư ờ ng hô h ấp, như ho ho ặc khó th ở , thì
bạn nên đ ến khám tại các cơ sở chăm sóc sứ c kh ỏe và
thông báo vi ệc du lịch gầ n đây c ủ a bạn.


OCCHD.ORG Facebook – Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @ OCCHD
OCCHD App – Tìm kiếm OCCHD Apple Store hoặc là Google Play

H ộ i ch ứ ng Hô h ấ p vùng Trung Đông


Làm th ế nào tôi có th ể b ảo v ệ b ản thân mình?
Chúng tôi khuy ến cáo m ọi ngư ờ i làm theo nh ữ ng ch ỉ dẫ n
sau nh ằm giúp ngăn ng ừ a các bệnh đư ờ ng hô hấp:
 Thư ờ ng xuyên r ử a tay b ạn và tr ẻ nh ỏ bằ ng xà phòng
và nư ớ c trong vòng 20 giây. N ếu xà phòng và nư ớ c
không s ẵn có, sử dụng m ột ch ất r ử a tay có ch ứ a
cồn.
 Che mũi và mi ệng b ằng khăn gi ấ y khi ho ho ặc h ắt
hơi, sau đó b ỏ khăn gi ấ y vào thùng rác.
 Tránh ch ạm tay chưa r ử a vào m ắt, mũi và mi ệng c ủ a
bạn.
 Tránh ti ếp xúc g ần v ớ i ngư ờ i b ệnh, như hôn, c ụng ly
ho ặc dùng chung d ụ ng c ụ ăn uống.
 Làm s ạch và kh ử trùng đ ồ vật c ầm n ắm, như đ ồ chơi
và tay n ắm cử a.

Có thu ố c ch ủ ng ng ừ a không?
Hi ệ n t ại, không có thu ốc ch ủ ng ng ừ a.

Các phương pháp đi ều tr ị là gì?
Không có phương pháp đi ề u tr ị chuyên bi ệt cho b ệ nh
gây ra b ở i ch ủ ng coronavirus m ớ i này. Chăm sóc y t ế
hi ệ n nay ch ỉ là h ỗ tr ợ và giúp gi ảm các tri ệ u ch ứ ng.

Đ ể bi ết thêm thông tin, xin vui lòng liên h ệ S ở Y tế Thành
ph ố Oklahoma
(405) 425 -4437


OCCHD.ORG Facebook – Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @ OCCHD
OCCHD App – Tìm kiếm OCCHD Apple Store hoặc là Google Play

Mọi Người Xem :   Thị trường BĐS Thứ cấp là gì? Vì sao đây là THỜI ĐIỂM TỐT để đầu tư?

Các câu hỏi về bệnh mers cov là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bệnh mers cov là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bệnh mers cov là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bệnh mers cov là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bệnh mers cov là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bệnh mers cov là gì


Các hình ảnh về bệnh mers cov là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về bệnh mers cov là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin về bệnh mers cov là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment