Chia sẻ về ngắt Timer trên Arduino – Điện Tử Hello

Bài viết Chia sẻ về ngắt Timer trên Arduino – Điện Tử Hello thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Chia sẻ về ngắt Timer trên Arduino – Điện Tử Hello trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Chia sẻ về ngắt Timer trên Arduino – Điện Tử Hello”

Đánh giá về Chia sẻ về ngắt Timer trên Arduino – Điện Tử Hello


Xem nhanh

MỤC LỤC

Ngắt trong vi điều khiển là gì?

Ngắt (interrupt) là quá trình dừng chương trình chính đang chạy để ưu tiên thực hiện một chương trình khác, chương trình này được gọi là chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine). Sau khi thực hiện xong chương trình phục vụ ngắt thì vi điều khiển quay lại thực hiện tiếp công việc trước đó.

Ngắt trong Arduino

AVR có ít nhất 2 timer. Từ atmega8 trở đi là có 2 timer 8bit và 1 timer 16 bit. Chip Atmega2560 trên board Arduino Mega có 2 (8bit) + 4 (16bit) = 6 Timer. Arduino không hỗ trợ thư việc cho việc ngắt timer, vì thế chúng ta sẽ dùng thư việc của 1 bên thứ ba (third-party)

Mọi Người Xem :   Địa lí 11 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Download thư viện tại: download

Chi tiết thư viện: Timer One Libary

Download thư viện Timer Three

Ví dụ:

#include <TimerOne.h> // khai báo thư viện timer 1 void setup() pinMode(13,OUTPUT); Timer1.initialize(1000000); // khởi tạo timer 1 đến 1 giây Timer1.attachInterrupt(Blink); // khai báo ngắt timer 1 void loop() void Blink() digitalWrite(13,!digitalRead(13)); //trình phục vụ ngắt đảo mức logic cho chân số 13 

Chia sẻ thêm:

TimerOne and TimerThree let you use the built-in 16 bit timers.

Download: Included with the Teensyduino InstallerLatest TimerOne on GithubLatest TimerThree on Github

Hardware Requirements

These libraries use Timer1 and Timer3.

Each timer controls PWM pins. While uses these libraries, analogWrite() to those pins will not work normally, but you can use the library pwm() function.

Board TimerOnePWM Pins TimerThreePWM Pins
Teensy 4.1 & 4.0 7, 8 6, 9
Teensy 3.5 & 3.6 3, 4 29, 30
Teensy 3.2 & 3.1 3, 4 25, 32
Teensy 3.0 3, 4
Teensy 2.0 4, 14, 15 9
Teensy++ 2.0 25, 26, 27 14, 15, 16
Arduino Uno 9, 10
Arduino Leonardo 9, 10, 11 5
Arduino Mega 11, 12, 13 2, 3, 5
Wiring-S 4, 5
Sanguino 12, 13

Basic Usage

The timer is configured to repetitively measure a period of time, in microseconds. At the end of each period, an interrupt function can be run. The PWM pins can also be configured to switch during a portion of the period.

If using TimerThree, replace “Timer1” with “Timer3”.

Configuration

Timer1.initialize(microseconds);

Begin using the timer. This function must be called first. “microseconds” is the period of time the timer takes.Timer1.setPeriod(microseconds);

Set a new period after the library is already initialized.

Run Control

Timer1.start();

Start the timer, beginning a new period.Timer1.stop();

Stop the timer.Timer1.restart();

Mọi Người Xem :   DMX là gì? Hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển DMX 512

Restart the timer, from the beginning of a new period.Timer1.resume();

Resume running a stopped timer. A new period is not begun.

PWM Signal Output

Timer1.pwm(pin, duty);

Configure one of the timer’s PWM pins. “duty” is from 0 to 1023, where 0 makes the pin always LOW and 1023 makes the pin always HIGH.Timer1.setPwmDuty(pin, duty);

Set a new PWM, without reconfiguring the pin. This is slightly faster than pwm(), but pwm() must be used at least once to configure the pin.Timer1.disablePwm(pin);

Stop using PWM on a pin. The pin reverts to being controlled by digitalWrite().

Interrupt Function

Timer1.attachInterrupt(function);

Run a function each time the timer period finishes. The function is run as an interrupt, so special care is needed to share any variables beteen the interrupt function and your main program.Timer1.detachInterrupt();

Disable the interrupt, so the function no longer runs.

Example Program

#include <TimerOne.h> // This example uses the timer interrupt to blink an LED // and also demonstrates how to share a variable between // the interrupt and the main program. const int led = LED_BUILTIN; // the pin with a LED void setup(void) pinMode(led, OUTPUT); Timer1.initialize(150000); Timer1.attachInterrupt(blinkLED); // blinkLED to run every 0.15 seconds Serial.begin(9600); // The interrupt will blink the LED, and keep // track of how many times it has blinked. int ledState = LOW; volatile unsigned long blinkCount = 0; // use volatile for shared variables void blinkLED(void) if (ledState == LOW) ledState = HIGH; blinkCount = blinkCount + 1; // increase when LED turns on else ledState = LOW; digitalWrite(led, ledState); // The main program will print the blink count // to the Arduino Serial Monitor void loop(void) unsigned long blinkCopy; // holds a copy of the blinkCount // to read a variable which the interrupt code writes, we // must temporarily disable interrupts, to be sure it will // not change while we are reading. To minimize the time // with interrupts off, just quickly make a copy, and then // use the copy while allowing the interrupt to keep working. noInterrupts(); blinkCopy = blinkCount; interrupts(); Serial.print("blinkCount = "); Serial.println(blinkCopy); delay(100); 

Interrupt Context Issues

Special design is necessary to share data between interrupt code and the rest of your program.

Mọi Người Xem :   ÁO NHẬT BÌNH LÀ GÌ

Variables usually need to be “volatile” types. Volatile tells the compiler to avoid optimizations that assume variable can not spontaneously change. Because your function may change variables while your program is using them, the compiler needs this hint. But volatile alone is often not enough.

When accessing shared variables, usually interrupts must be disabled. Even with volatile, if the interrupt changes a multi-byte variable between a sequence of instructions, it can be read incorrectly. If your data is multiple variables, such as an array and a count, usually interrupts need to be disabled for the entire sequence of your code which accesses the data.

Details

New development on TimerOne occurs on this Github page: 1 2Các câu hỏi về ngắt timer là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ngắt timer là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ngắt timer là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ngắt timer là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ngắt timer là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ngắt timer là gì


Các hình ảnh về ngắt timer là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về ngắt timer là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm nội dung về ngắt timer là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment